Rioolheffingen

Doel van de belasting/heffing
De opbrengst van deze heffingen wordt benut voor het dekken van de kosten van afval-, hemel- en grondwater (inclusief rioleringen).

Wie is belastingplichtig?

De belasting wordt geheven:

  1.  van degene die bij het begin van het belastingjaar het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht het genot heeft van een perceel dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering, verder te noemen: eigenarendeel; en
  2. van de gebruiker van een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd dan wel dat belang heeft bij nakoming van de gemeentelijke waterzorgplichten, verder te noemen: gebruikersdeel.

Grondslag van de heffing
Stein baseert zich op het eigendomsrecht. Per perceel wordt een vast bedrag opgelegd. Daarnaast worden de grootverbruikers aangeslagen bij een gebruik van meer dan 200 m3 water.

Verwachte kosten
De gemeente is wettelijk verplicht haar zorgplichten voor afval-, hemel- en grondwater na te komen. Om deze kosten transparant te maken, zijn de kosten naar taakveld uitgesplitst.

Verdeling kosten
Het merendeel van de gemeentelijke kosten betreft het taakveld riolering. De kosten bestaan vooral uit kosten voor het nakomen van de gemeentelijke watertaken op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater, m.n. aanleg en onderhoud van rioleringen en de kosten voor heffen en invorderen van de rioolheffingen.
Verder is € 352.000 opgenomen voor het taakveld overhead. Dit zijn kosten voor de sturing en ondersteuning van medewerkers in brede zin.
Naar verwachting wordt € 105.000 uitgeven aan straatreiniging welke onder het taakveld verkeer en wegen valt. Dit voorkomt overbelasting van het rioolstelsel bij piekbelasting.
De compensabele BTW bedraagt € 467.000 en wordt, conform de BBV-wetgeving, eveneens aan de kosten toegerekend.
In 2018 wordt voor € 413.000 beschikt over de rioolvoorziening ter dekking van de inhaalslag van reparatie van riolen en om de stijging van de lokale lastendruk binnen de maximaal toegestane stijging van 2% te houden.

Herkomst middelen
Gemeenten mogen op grond van artikel 228a van de Gemeentewet een rioolheffingen invoeren. Deze mag maximaal kostendekkend zijn. In Stein is de rioolheffing 99% kostendekkend.

Berekening van kostendekkendheid van de rioolheffing 2018

bedragen  * € 1.000

lasten taakvelden

2.1 verkeer en vervoer

105

7.2 riool

2.385

8.1 ruimtelijke ordening

5

totaal lasten taakvelden

2.495

baten exclusief heffingen

7.2 riool

413

totaal baten taakvelden

413

netto lasten taakvelden

2.082

toe te rekenen lasten:

overhead 

352

compensabele BTW

467

totale lasten

2.901

99%

opbrengst heffingen

2.860

dekking

99%