Financiële samenvatting

Autorisatie begroting

Door het vaststellen van de voorliggende programmabegroting 2018 autoriseert de gemeenteraad de financiële middelen (exploitatie- en investeringsbudgetten) die zijn verbonden aan de programma’s en algemene dekkingsmiddelen. De raad geeft hiermee inhoud aan zijn kaderstellende rol. Deze autorisatie vindt plaats op programmaniveau, zoals geregeld in de wet Dualisering Gemeentebestuur.

Het college van burgemeester en wethouders is na autorisatie van de gemeenteraad bevoegd uitvoering te geven aan de doelstellingen van de betreffende programma’s. In dit kader wordt het hoofdstuk ‘Algemene dekkingsmiddelen’ gelijk gesteld met een programma. Voor zover het college binnen de door de raad per programma aangegeven budgetten blijft (en uiteraard met inachtneming van de te bereiken resultaten) hoeft het college géén begrotingswijzigingen aan de raad voor te leggen. Middels de programmarekening legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van de programma’s en dus ook over de besteding van de middelen en de bereikte resultaten. Het schuiven van budgetten tussen verschillende programma’s kan slechts plaatsvinden via een – door de raad vastgestelde – begrotingswijziging, als onderdeel van de bestuursrapportages.
Ieder programma bestaat uit een aantal subdoelstellingen.

De basis voor de voorliggende programmabegroting 2018 wordt gevormd door de jaarschijf 2018 uit de begroting 2017, inclusief berap I en II 2017.

Overzicht verloop begrotingssaldi 2018-2021 ( bedragen x € 1.000)

nr.

Omschrijving

raad
d.d.

2018

2019

2020

2021

P

Begroting 2017

10-11-16

649

523

600

600

Mutaties raadsbesluiten

1

Eerste bestuursrapportage 2017

13-07-17

221

256

393

394

3

Integraal woonwagenbeleid

01-12-16

-101

0

0

0

4

Amendement

10-11-16

0

0

0

0

5

Coalitie akkoord

10-11-16

-329

-373

-486

-486

6

Haalbaarheidsonderzoek onderwijshuisvesting

23-03-17

0

0

0

0

7

Doorgeschoven posten

23-03-17

0

0

0

0

8

Privatisering Jongeren Centrum Stein

11-05-17

0

0

0

0

9

Upgraden openbaar deel Steinerbos

-12

-12

-12

-12

10

IKC Triviant

06-07-17

0

0

0

0

11

Aanpassen raadzaal

06-07-17

-22

-21

-21

-21

12

Vluchtelingenwerk

21-09-17

0

0

0

0

13

Wensauto Meers

21-09-17

0

0

0

0

14

Village Deal

05-10-17

0

0

0

0

15

Aanvullend budget garantiebanen

05-10-17

0

0

0

0

Subtotaal

406

373

475

475

2

Opstellen begroting 2018

09-11-17

-376

-103

-301

-340

Begrotingssaldo

31

270

174

136

Saldo van incidentele baten en lasten ( zie par. 6.4)

310

48

-20

18

Genormaliseerd resultaat

341

318

154

154

+ = voordelig resultaat, -/- = nadelig resultaat