Afvalstoffenheffing

Doel van de belasting/heffing:
De opbrengsten van deze heffingen worden benut voor het dekken van de kosten voor het ophalen, verwijderen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen en de kosten voor heffing en invordering.

Wie is belastingplichtig?
De gebruiker van een perceel waar huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan, is belastingplichtig. Dit kan een woning zijn, maar ook bijvoorbeeld een vakantiehuis naast een woonhuis.

Grondslag van de heffingen
Voor de afvalstoffenheffingen worden hoofdzakelijk tarieven per kilo aangeboden afval, per lediging afvalbak en een vast recht gehanteerd.

Verwachte kosten
De gemeente heeft een wettelijk inzamelplicht voor het afval van huishoudens. Om deze kosten transparant te maken, zijn de kosten naar taakveld uitgesplitst.

Verdeling kosten
Uit onderstaande overzicht blijkt dat het grootste deel van de gemeentelijke kosten staat op het taakveld afval (€ 2.220.000). Deze kosten bestaan vooral uit het daadwerkelijk inzamelen en verwerken van het huishoudelijke afval inclusief het scheiden van afval en het recyclen. Ook de kosten voor de heffing en invordering van de afvalstoffenheffingen worden binnen dit taakveld verantwoord. Denk hierbij aan het versturen van juiste aanslagen aan de juiste personen.
Naar verwachting wordt € 232.000 uitgegeven aan taken die onder het taakveld verkeer en wegen vallen. Zo draagt het schoonmaken en het schoonhouden van de wegen bij aan een afvalvrije openbare ruimte.
Daarnaast is € 346.000 toegerekend van het taakveld overhead. Dit zijn kosten die worden gemaakt voor de sturing en ondersteuning van medewerkers in brede zin.

De compensabele BTW bedraagt € 470.000 en wordt, conform de BBV-wetgeving, eveneens aan de kosten toegerekend.

Herkomst middelen
Gemeenten mogen op grond van artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer voor de inzameling van het afval van huishoudens een afvalstoffenheffing invoeren. Deze mag maximaal kostendekkend zijn. Om 100% kostendekkenheid te realiseren en om de het om de stijging van de lokale lastendruk binnen de maximaal toegestane stijging van 2% te houden wordt in 2018 € 196.000 onttrokken aan de daartoe bestemde egalisatiereserve. Hierbij moet de kanttekening worden gemaakt dat bij het opstellen van de begroting van het afvalcompartiment met name bij de inschatting van de opbrengsten van het PMD-afval de nodige terughoudendheid in acht is genomen. Hierdoor is het niet denkbeeldig dat bij het opstellen van de jaarrekening 2018 minder aan de egalisatiereserve hoeft te worden onttrokken om 100% kostendekking te realiseren.

Berekening van kostendekkendheid van de afvalstoffenheffingen 2018

bedragen  * € 1.000

lasten taakvelden

2.1 verkeer en vervoer

232

7.3 afval

2.220

totaal lasten taakvelden

2.452

baten exclusief heffingen

7.3 afval

884

totaal baten taakvelden

884

netto lasten taakvelden

1.568

toe te rekenen lasten:

overhead 

346

compensabele BTW

470

totale lasten

2.384

100%

opbrengst heffingen

2.384

dekking

100%