Algemeen

Waarom wordt belasting geheven?
Een gemeente genereert geen winst zoals een private onderneming. De lasten die de gemeente jaarlijks maakt voor het lokaal bestuur en het onderhouden en in stand houden van wegen, riolering, scholen, openbaar groen etc. worden voor een groot gedeelte gedekt uit de van het Rijk ontvangen algemene uitkering. Omdat de algemene uitkering niet de volledige uitgaven dekt, moet de gemeente zelf ook baten genereren. Dit gebeurt door het heffen van belastingen en (privaatrechtelijke) heffingen.

Verschil algemene heffingen en specifieke heffingen
Bepaalde belastingen/heffingen mogen alleen worden opgelegd als kosten worden gemaakt voor dit doel. Zo mag bijvoorbeeld de opbrengst van de afvalstoffenheffingen niet hoger zijn dan de kosten die hiervoor worden gemaakt. Er zijn ook belastingen/ heffingen die een algemeen karakter hebben. Deze zijn wat hoogte en besteding betreft niet voor een specifiek doel bestemd, maar dienen ter dekking van algemene uitgaven.

De heffingen van de gemeente Stein zijn

  • Onroerende Zaak Belastingen (OZB)
  • Afvalstoffenheffingen
  • Rioolheffingen
  • Hondenbelasting
  • Toeristenbelasting
  • Leges

Totstandkoming van de tarieven:
Jaarlijks worden bij het vaststellen van de begroting ook de opbrengsten voor de belastingen/heffingen en retributies door de gemeenteraad vastgesteld. In de raad van 9 november 2017 wordt, na vaststelling van de programmabegroting 2018, per belasting/heffing een aparte verordening vastgesteld met daarin opgenomen het doel, de grondslag en de definitieve tarieven 2018 van de belasting/heffing.

Tarievenbeleid:
In de programmabegroting 2018-2021 is voor de Onroerend Zaak Belastingen rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van de opbrengst met 2%, exclusief de mutaties van areaaluitbreiding door ver- en nieuwbouw. Bij de overige belastingen, tarieven en heffingen is met een jaarlijkse stijging van 2%  rekening gehouden tenzij dit door de wettelijke voorschriften niet mogelijk is.
De opbrengst van de tarieven voor de afvalstoffen- en rioolheffingen zijn jaarlijks 100% kostendekkend in de begroting opgenomen.

Opbrengsten:

Overzicht opbrengsten heffingen

Geraamde inkomsten
€ x 1.000

2017

2018

2019

2020

2021

OZB

5.190

5.294

5.400

5.507

5.617

Afvalstoffenheffingen

2.442

2.384

2.584

2.561

2.560

Rioolheffingen

2.602

2.860

3.510

3.555

3.573

Hondenbelasting

211

215

219

224

228

Toeristenbelasting

103

105

107

110

112