Uitvoeringsinformatie taakvelden

(x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Bestuur

-1.709

-1.691

-1.698

-1.623

Mutaties reserves

2.309

994

980

789

Burgerzaken

-482

-598

-504

-574

Beheer overige gebouwen en gronden

-217

-235

-234

-234

Overhead

-7.172

-7.080

-7.077

-7.086

Treasury

1.441

1.398

1.363

1.312

OZB woningen

3.508

3.578

3.648

3.721

OZB niet-woningen

1.787

1.822

1.859

1.896

Belastingen overig

76

81

85

89

Algemene uitkering en overige uitkering

34.155

34.298

34.478

34.743

Overige baten en lasten

-689

-813

-982

-1.125

Bestuur en ondersteuning

33.007

31.754

31.917

31.908

Crisisbeheersing en Brandweer

-1.170

-1.170

-1.171

-1.171

Openbare orde en veiligheid

-471

-472

-478

-479

Veiligheid

-1.641

-1.642

-1.648

-1.649

Verkeer, wegen en water

-3.196

-3.455

-3.734

-3.914

Parkeren

-42

-46

-45

-45

Verkeer en vervoer en waterstaat

-3.238

-3.500

-3.779

-3.959

Economische ontwikkeling

-75

-76

-76

-76

Bedrijfsloket- en regelingen

-22

-38

-38

-39

Economische promotie

-188

-202

-202

-200

Economie zaken

-285

-316

-316

-315

Openbaar basisonderwijs

-458

-455

-455

-448

Onderwijshuisvesting

-1.419

-1.349

-1.360

-1.227

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-969

-972

-975

-975

Onderwijs

-2.847

-2.777

-2.790

-2.650

Sportbeleid en activering

-220

-220

-220

-220

Sportaccommodaties

-632

-650

-710

-715

Cultuurpresentatie, productie participat

-353

-355

-322

-322

Musea

-149

-149

-146

-145

Cultureel erfgoed

-156

-157

-157

-157

Media

-501

-512

-524

-524

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

-2.318

-2.163

-2.174

-2.179

Sport, cultuur en recreatie

-4.329

-4.205

-4.254

-4.263

Samenkracht en burgerparticipatie

-2.322

-2.188

-2.162

-2.148

Inkomensregelingen

-680

-684

-688

-689

Begeleide participatie

-5.117

-4.550

-4.550

-4.550

Arbeidsparticipatie

-459

-517

-518

-518

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-1.969

-1.729

-1.679

-1.669

Maatwerkdienst-verlening 18+

-2.892

-2.880

-2.886

-2.888

Maatwerkdienst-verlening 18-

-6.313

-6.335

-6.339

-6.341

Geescaleerde zorg 18+

-229

-229

-229

-229

Sociaal domein

-19.981

-19.111

-19.051

-19.032

Volksgezondheid

-496

-518

-518

-518

Riolering

886

981

990

995

Afval

898

1.093

1.085

1.085

Milieubeheer

-623

-620

-620

-620

Begraafplaatsen

-117

-113

-113

-113

Volksgezondheid en milieu

547

822

823

829

Ruimtelijke ordening

-287

-289

-268

-266

Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)

139

-28

-25

-25

Wonen en bouwen

-1.056

-438

-435

-441

VHROSV

-1.204

-755

-728

-733

Totaal

31

270

174

136