Bijlage III  Verplichte indicatoren

 

Indicator

Omschrijving

eenheid

periode

Stein

Limburg

Programma I Een samenleving met sociale vitale kernen

Ontmoetingsplekken

Niet sporters

Percentage niet-wekelijks sporters

%

2012

50,7

50,1

Jong en Oud

Absoluut verzuim

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school.

per 1.000 inw. 5-18 jr

2016

7,07

1,58

Relatief verzuim

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is

per 1.000 inw. 5-18 jr

2016

12,3

19,55

Vroegtijdig schoolverlaters (zonder startkwalificatie; vsv-ers)

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

% deelnemers aan het VO en MBO Onderwijs

2014

1,3

1,9

Jongeren met een delict voor de rechter

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

%

2015

1,3

1,24

Kinderen in uitkeringsgezin

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

% van alle jongeren tot 18 jaar

2015

3,1

6,74

Jongeren met jeugdhulp

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.

% van alle jongeren tot 18 jaar

2016

11,5

12,7

Jongeren met jeugdbescherming

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

% van alle jongeren tot 18 jaar

2016

1

1,6

Jongeren met jeugdreclassering

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

2016

0,4

0,6

Cliënten met een maatwerkarrange-ment WMO

Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo

Aantal per 10.000 inwoners

2016

NB

74

Programma II Een gemeente met een aantrekkelijke woon- en leefomgeving

Woon/werkmilieu's

Niet gebouwde woningen

Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

Aantal per 1.000 woningen

2014

3,4

4,2

Demografische druk

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

%

2017

76,7

70,6

Omgevingskwaliteit

Verwijzingen Halt

Verwijzingen naar Buro Halt

Aantal per 10.000 jongeren

2016

100,1

124,7

Harde kern jongeren

Het aantal harde kern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar.

Aantal per 10.000 jongeren

2014

2,1

1,4

Winkeldiefstallen

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

Aantal per 1.000 inwoners

2016

0,4

2,1

Geweldmisdrijven

Het aantal geweldmisdrijven per 1.000 inwoners

Aantal per 1.000 inwoners

2016

3,4

5

Diefstallen uit woning

Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners

Aantal per 1.000 inwoners

2016

4,2

3,7

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

Aantal per 1.000 inwoners

2016

4,2

5,6

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

%

2015

5

7

Overige verkeersongevallen met een gewonde fietser

als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

%

2015

7

9

Omvang huishoudelijk restafval

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

Kg/inwoner

2015

131

138

Hernieuwbare elektriciteit

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

%

2014

3,7

5,3

Programma III Een bereikbare en bedrijvige gemeente

Lokale economie

Netto arbeidsparticipatie

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de  (potentiële) beroepsbevolking.

% van de werkzame bevolking ten opzichte van de beroepsbe-volking CBS

2016

63,2

63,2

Achterstands-leerlingen

Het percentage leerlingen (4-12 jaar) in het primair onderwijs dat kans heeft op een leerachterstand.

% 4 t/m 12 jarigen

2012

6,48

11,37

Werkloze jongeren

Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

% 16 t/m 22 jarigen

2015

1,15

1,23

Lopende re-integratievoor-

Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

Aantal per 10.000 inwoners van 15 - 64 jaar

2016

12,1

26,3

zieningen

Banen

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 64 jaar

2016

542,2

706,8

Personen met een bijstandsuitkering

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners.

Aantal per 10.000 inwoners

2016

20,1

39,2

Vrijetijds economie

Functiemenging

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

%

2016

42,4

49,4

Vrijetijds economie

Bruto Gemeentelijk Product

Bruto gemeentelijk product (BGP) is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting (<100) of beneden verwachting (>100) wordt geproduceerd.

Index

2013

92

98

Vestigingen (van bedrijven)

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

2016

115,3

126,3

Programma V Trots en bewust van haar eigen kwaliteit

Daadkracht en bestuurskracht

Formatie

FTE per 1.000 inwoners

2017

5,58 

Bezetting

FTE per 1.000 inwoners

2017

5,58 

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

2017

€ 285.81 

Externe inhuur 

kosten als % v.d. totale loonsom - kosten totale inhuur externen

2018

3,4%  

Paragraaf Lokale heffingen

Gemiddelde WOZ waarde

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

Duizend euro

2016

178

179

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuis-houden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

In euro’s

2017

691

666

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuis-houden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

In euro’s

2017

782

745