Leeswijzer

In het eerste deel van deze programmabegroting treft u algemene informatie aan over bestuur en organisatie, de missie, visie en doelstellingen (hoofdstuk 2).

Deze programmabegroting 2018 volgt de wettelijke voorschriften en is opgebouwd uit een ‘beleidsbegroting’ en een ‘financiële begroting’. Deze voorschriften schrijven eveneens voor om per programma de relevante afwijkingen tussen werkelijk 2016 en begroot 2018 en tussen begroot 2017 en begroot 2018 weer te geven.

De beleidsbegroting bestaat uit programma’s (hoofdstuk 3). Deze programma’s sluiten aan bij de Strategische Toekomstvisie Gemeente Stein 2011-2021.

De drie ‘W-vragen’ zijn als leidraad gebruikt voor de beschrijving van de programma’s en subdoelstellingen.
De programma’s zijn opgebouwd uit subdoelstellingen. In elke subdoelstelling is ingegaan op de volgende vragen:

  • Wat willen we bereiken?

Het antwoord op deze vraag is vormgegeven via een kernachtig geformuleerde hoofddoelstelling en onderliggende subdoelstellingen.

  • Wat gaan we daarvoor doen?

Het antwoord op deze vraag wordt gegeven door het vermelden van de uitvoeringsmaatregelen. die in het jaar 2018 en verder worden opgepakt

Ook de voorgeschreven beleidsindicatoren zijn per subdoelstelling opgenomen.

Elk programma wordt afgesloten met de vraag:

  • Wat gaat het kosten?

Hier worden schematisch de financiële middelen die verbonden zijn aan de uitvoering van een programma op hoofdlijnen zichtbaar gemaakt. Daarbij worden de financiële middelen op programmaniveau op een aantal dimensies getoond.

Uitgebreidere informatie over de financiële middelen treft u aan in hoofdstuk 3 ‘Algemene dekkingsmiddelen’ en hoofdstuk 6 ‘Financiële begroting’.

Verder zijn de voorgeschreven paragrafen in hoofdstuk 5 opgenomen.
In tegenstelling tot de programma’s, waarbij in eerste instantie de beleidsmatige invalshoek centraal staat, worden in de paragrafen een aantal meer beheersmatige aspecten beschreven, die dwars door de programma’s heen lopen.