Leges

Doel van de belasting/heffing
Het heffen van leges vindt plaats als vergoeding voor geleverde diensten.

Wie is belastingplichtig?
Leges worden geheven van de aanvrager van de dienst.

Grondslag van de heffing
De grondslag is divers en afgestemd op de gevraagde dienstverlening.

Tarieven
De hoogte van de tarieven is divers en afhankelijk van de dienst die wordt aangevraagd. Uitgangspunt is een jaarlijkse verhoging met 2% tenzij de tarieven wettelijk zijn gemaximeerd.

Overige informatie
De geraamde totale legesopbrengst mag niet hoger zijn dan de geraamde totale uitgaven. Bij het bepalen van de legestarieven wordt hier mee rekening gehouden. De legesverordening bestaat uit drie delen (zogeheten titels) die vervolgens weer zijn opgebouwd in hoofdstukken. Bij de legesverordening is het in het nieuwe BBV vereist dat de kostendekkend per hoofdstuk in beeld wordt gebracht. In onderstaande tabellen is de kostendekkendheid van de leges opgenomen conform het nieuwe BBV. Het bepalen van de mate van kostendekkendheid is een continu proces. Omdat bij de begroting 2017 het eerste jaar was dat dit op deze manier gepresenteerd moest worden, verwachten we dat dit onderdeel zich in komende jaren verder zal ontwikkelen.

Titel 1 – Algemene dienstverlening

We streven naar 100% kostendekkendheid, maar zijn hierin beperkt door de gemaximeerde legestarieven vanuit het Rijk. Zie hieronder de mate van kostendekkendheid voor de leges burgerzaken.

Titel 1 :
Algemene dienstverlening

 lasten 

 baten 

kosten
dekking

Burgerlijke stand

              32.350

              30.900

96%

Reisdocumenten

           137.360

           99.760

73%

Rijbewijzen

              100.500

100.150

100%

Verstrekkingen uit gemeentelijke basisregistaties

              33.780

              25.000

74%

Kansspelen

                2.260

                1.250

55%

Verkeer en Vervoer

              13.175

                4.000

30%

Diversen

                6.290

                3.475

55%

Totaal

325.715

264.535

81%

Titel 2 – Dienstverlening vallend onder de fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Het grootste gedeelte van de kosten en opbrengsten binnen titel 2 vallen binnen het hoofdstuk van de Omgevingsvergunning.

Titel 2 :
Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgevings-vergunningen

lasten

baten

kosten
dekking

Omgevingsvergunningen

           332.825

           294.000

88%

Totaal

332.825

294.000

88%

Binnen titel 2 wordt dus grofweg 88% van de kosten gedekt door baten. De leges in titel 2 zijn aldus niet 100% kostendekkend. De afgelopen jaren zien we dat de kostendekkendheid onder druk is komen te staan vanwege ontwikkelingen op de markt en op het gebied van wetgeving.

Titel 3 – Dienstverlening vallend onder de Europese Dienstenrichtlijn

Titel 3 vormt een klein gedeelte van onze legesinkomsten. Onze tarieven zijn hier niet kostendekkend, de mate van kostendekkendheid ligt rond de 55%.  

Titel 3 :
Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijnen

lasten

baten

kosten
dekking

Horeca

              11.180

                6.175

55%

Organiseren van evenementen of markten

             14.250

                7.875

55%

Brandveiligheidsverordeningen

                2.215

                1.225

55%

Totaal

27.645

15.275

55%