ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

In dit hoofdstuk worden baten en de daaraan gerelateerde lasten toegelicht, die géén directe relatie hebben met de diverse programma's.

Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

(x € 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lokale heffingen

5.363

5.505

5.615

5.728

5.841

5.957

Algemene uitkeringen

35.328

33.424

34.155

34.298

34.478

34.743

Dividend

622

318

320

320

320

320

Saldo financieringsfunctie

252

0

0

0

0

0

Overige algemene dekkingsmiddelen

2.978

3.201

1.054

382

122

-160

Onvoorzien

0

-98

-134

-134

-134

-134

Totaal (incl. mutaties reserves)

44.543

42.350

41.012

40.594

40.627

40.726