Uiteenzetting financiële positie

Financieel begrotingsbeeld

Belangrijk hierbij is dat het bij de financiële positie nadrukkelijk gaat om het beeld van de financiën over het begrotingsjaar en de daarop volgende jaren. De financiële positie speelt een belangrijke rol in het kader van een adequaat en integraal afwegingsproces betreffende de te varen koers op de korte, maar vooral op de middellange termijn.

Op basis van uitgangspunten uit paragraaf 5.1 ontstaat het navolgende financieel beeld voor het jaar 2018.

nr.

Omschrijving

raad
d.d.

2018

2019

2020

2021

P

Begroting 2017

10-11-16

649

523

600

600

Mutaties raadsbesluiten

1

Eerste bestuursrapportage 2017

13-07-17

221

256

393

394

3

Integraal woonwagenbeleid

01-12-16

-101

0

0

0

4

Amendement

10-11-16

0

0

0

0

5

Coalitie akkoord

10-11-16

-329

-373

-486

-486

6

Haalbaarheidsonderzoek onderwijshuisvesting

23-03-17

0

0

0

0

7

Doorgeschoven posten

23-03-17

0

0

0

0

8

Privatisering Jongeren Centrum Stein

11-05-17

0

0

0

0

9

Upgraden openbaar deel Steinerbos

-12

-12

-12

-12

10

IKC Triviant

06-07-17

0

0

0

0

11

Aanpassen raadzaal

06-07-17

-22

-21

-21

-21

12

Vluchtelingenwerk

21-09-17

0

0

0

0

13

Wensauto Meers

21-09-17

0

0

0

0

14

Village Deal

05-10-17

0

0

0

0

15

Aanvullend budget garantiebanen

05-10-17

0

0

0

0

Subtotaal

406

373

475

475

2

Opstellen begroting 2018

09-11-17

-376

-103

-301

-340

Begrotingssaldo

31

270

174

136

De mutaties vanuit bovenstaand overzicht met betrekking tot 'opstellen begroting 2018' zijn bij de programma's en paragrafen opgenomen en toegelicht.