Overzicht toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Volgens het BBV artikel 19, lid d en artikel 23 lid c moet in de toelichting op het overzicht van baten en lasten een overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves worden opgenomen. In onderstaan overzicht zijn deze belangrijkste posten weergegeven.

(x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Reserve uitbreiding sporthal Stein

-20

-20

-20

-20

Reserve Maaslandcentrum

-20

-20

-20

-20

Res. MFC centrum (niet grex)

-7

-7

-7

-7

Reserve Sociaal Domein

-1.009

-463

-573

-546

Reserve IKC de Triviant

-68

-26

-26

-26

Reserve arc.museum

-8

-8

-8

-8

Reserve afk. geld. steun woonw. standpla

-1

0

0

0

Reserve Mergelakker

-17

-17

-17

-17

Algemene reserve bouwgrondexploitaties

155

0

0

0

Reserve BGE

-132

-65

0

0

Reserve egalisatie afval

-196

0

0

0

Reserve fietsbrug Meers

-75

0

0

0

Reserve bijdrage LED

-76

-76

-76

0

Algemene reserve

-313

-28

-28

-28

Reserve knelpunten gemeentelijke huisves

-41

-41

-41

-41

Reserve krimp

-349

-99

-71

0

Reserve incidentele investering

-135

-126

-95

-77

Totaal

-2.309

-994

-980

-789