EMU saldo

 

2017

2018

2019

Omschrijving

x € 1000,-

x € 1000,-

x € 1000,-

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-3.286

-2.279

-724

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

2.772

3.096

3.465

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie

1.610

1.180

1.180

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

8.592

15.273

6.143

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

0

0

0

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

0

0

0

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

1.105

20

0

8

Baten bouwgrondexploitatie:
Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

2.019

397

0

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

1.381

947

992

10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

0

0

0

b

Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

0

0

0

Berekend EMU-saldo

-7.963

-13.846

-3.214