Reserves en voorzieningen

Toelichting mutaties reserves

''Reserves''zijn vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die bedrijfseconomisch vrij te besteden zijn. Tegenover een reserve staat geen direct aanwijsbare verplichting.

Reserve Archeologiemuseum
Betreft een bestemmingsreserve  voor de afdekking van de kapitaallasten van de extra investering in 2013 van € 155.000

Reserve uitbreiding sporthal
Deze reserve wordt ingezet ter gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten van de uitbreiding van de sporthal Merode

Reserve Maaslandcentrum
Betreft een bestemmingsreserve ter gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten die gemoeid zijn met de uitvoering van de revitalisering van het MLC. Deze reserve is gevoed met de opbrengst van de verkoop van het voormalig gemeentehuis van Elsloo.

Reserve sociaal domein
Om mogelijke tegenvallers bij de uitvoering van de 3 decentralisaties te kunnen opvangen heeft de gemeenteraad een reserve sociaal domein in het leven geroepen.
Mocht er op bepaalde gebieden binnen het sociaal domein onderuitputting ontstaan in enig jaar
dan worden deze middelen ingezet om eventuele tekorten op andere gebieden binnen het
sociaal domein op te vangen. Dit betreft de integratie-uitkering sociaal domein en de nieuwe Wmo-taken, integratie-uitkering Wmo-oud, gebundelde uitkering (Participatiewet bijstandsuitkeringen) en Welzijn (Algemeen maatschappelijk werk en Wijk- en buurtopbouw).
Dit kan zowel in het betreffende jaar zijn, maar ook in een later jaar van de bestuursperiode

Reserve gemeentelijke huisvesting:
Deze reserve wordt gevoed met de verkoopopbrengst van de grond (voormalig gemeentehuis) en ingezet ter gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten van het huidige gemeentehuis.

Reserve afkoopsom geldelijke steun woonwagens:
Deze reserve wordt ingezet ter gedeeltelijke dekking van de kapitaal– en exploitatielasten van woonwagens, waarvoor destijds een afkoopsom is ontvangen.

Reserve nieuwbouw IKC de Triviant:
Deze reserve is gevoed met de opbrengst van de bouwgrondexploiatie Assevedo-straat en ingezet ter gedeeltelijke dekking van de exploitatielasten (huurpenningen) van Bredeschool IKC de Triviant.

Reserve Mergelakker:
De opbrengsten uit de grondexploitatie worden aangewend ter dekking van investeringen ter realisatie van een nieuw clubgebouw ter huisvesting van de voetbal- en tennisvereniging die van het sportcomplex gebruik maken.

Reserve egalisatie afval:
De kosten van het afvalcompartiment worden gedekt uit de opbrengsten binnen dit compartiment. Een saldo wordt verrekend met de egalisatiereserve afvalstoffenheffingen.

Reserve MFC Stein:
De reserve is ingesteld voor het (gedeeltelijk) dekken van de kapitaallasten van het Multifunctioneel Centrum Stein. Daarnaast is in 2011 het teruggevorderde, teveel uitbetaalde subsidie aan het muziekonderwijs in deze reserve gestort. Dit ter dekking van de verhuiskosten na realisatie van het MFC.

Reserve Stationsomgeving:
Deze bestemmingsreserve is gevoed vanuit de algemene reserve en is ingesteld naar aanleiding van een amendement in de raad van 7 november 2013. Deze reserve wordt pas aangesproken als cofinanciering door de overige partijen (gemeente Beek, Provincie Limburg, NS, ProRail etc.) voor het totaalproject is gegarandeerd. Bij aanwending van deze € 1 miljoen zal binnen de bestaande budgetten dekking gezocht worden voor de hiermee samenhangende rentekosten.

Reserve Bouwgrondexploiaties:
Deze reserve is ingesteld ter afdekking van de financiële gevolgen (afdekking kapitaallasten) voortvloeiende uit de gewijzigde verslagleggingsregels Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) Bouwgrondexploitaties per 1 januari 2016.
De reserve wordt gevoed door de vrijval van de voorziening “Te verwachten verliezen”, gedeelte Bramert-Noord fase 1 en fase 2. Deze vrijval ontstaat eveneens als gevolg van de gewijzigde verslagleggingsregels.

Reserve fietsbrug Meers:
Deze bestemmingsreserve is gevoed vanuit de algemene reserve en is ingesteld naar aanleiding van een amendement in de raad van 6 november 2014. Bij aanwending  zal binnen de bestaande budgetten dekking gezocht worden voor de hiermee samenhangende rentekosten.

Reserve bijdrage LED:
De reserve bijdrage LED is in 2014 gevormd door in € 453.000 (6 * € 75.500) te onttrekken aan de
krimpreserve en te storten in deze reserve. Voor de periode 2015 tot en met 2020 is de jaarlijkse   
bijdrage aan de LED van € 155.000 voor  € 79.500 afgedekt uit de vrijval van de structurele   procesgelden voor de Regiovisie.

Algemene reserve:

De toevoeging aan de algemene reserve heeft betrekking op:
-   Winstneming Mergelakker (€ 155.000)

De onttrekking heeft betrekking op:
-   Verrekening voorziening verwachtte verliezen grondexploitaties (€ 26.000)
-   Doorschuiven budget normalisatie woonwagens naar 2018 (€ 40.000)
-   Doorschuiven budget Achter de Hegge naar 2018 (€ 247.000)

Reserve krimp
De gemeente Stein ontving via de krimpmaatstaf geld uit het gemeentefonds. Om deze gelden in te zetten voor onderwerpen die met krimp te maken hebben is deze reserve gecreëerd.

Reserve incidentele investeringen:
Een bijdrage in de bezuinigingstaakstelling in 2011 is gezocht in aanwending van een gedeelte van de algemene reserve (Kadernota 2012).

Deze bezuiniging is onder andere gerealiseerd door het treffen van een bestemmingsreserve ter dekking van de afschrijvingskosten van incidentele investeringen;

Toelichting mutaties voorzieningen

''Voorzieningen'' hebben het karakter ven een verplichting en behoren tot het vreemd vermogen. Voorzieningen worden gevormd voor concrete of specifieke risico's of om te kunnen voldoen aan verplichtingen en ter dekking van verliezen die op de balansdatum daadwerkelijk bestaan. Voorzieningen worden gevormd ten laste van het resultaat ( resultaatbepaling).

Voorziening groot onderhoud fanfarezalen en gemeenschapshuizen:
De toevoeging en onttrekking aan deze voorziening is gebaseerd op het onderliggende onderhoudsplan.

Voorziening (groot) bouwkundig onderhoud (BOP):
De toevoeging en onttrekking aan deze voorziening is gebaseerd op het onderliggende onderhoudsplan.

Voorziening groot sporttechnisch onderhoud
De toevoeging en onttrekking aan deze voorziening is gebaseerd op het onderliggende beheerplan.

Voorziening kleine monumenten
Het doel van deze reserve is het uitvoeren van restauratie en achterstallig onderhoud kleine
monumenten.

Voorziening dubieuze vorderingen woonwagenbewoners
Ter afdekking van mogelijke oninbare vorderingen op woonwagenbewoners is de voorziening dubieuze vorderingen woonwagenbewoners  gevormd.

Voorziening groot onderhoud wegen
De toevoeging en onttrekking aan deze voorziening is gebaseerd op het onderliggende onderhoudsplan.

Voorziening verwachte verliezen grondexploitaties:
De omvang deze voorziening moet voldoende zijn om de risico’s af te dekken (zie
paragraaf grondbeleid)

Voorziening onderhoud kunstwerken (bruggen ed):
De toevoeging en onttrekking aan deze voorziening is gebaseerd op het onderliggende onderhoudsplan.

Voorziening planschades
Om te voorkomen dat planschadekosten voor rekening van de gemeente komen, door het verlenen van vrijstelling van het bestemmingsplan, is deze voorziening gevormd. Er wordt een overeenkomst gesloten tussen de initiatiefnemer en de gemeente. Vooraf wordt er een bedrag aan de gemeente betaald waaruit eventuele planschades worden betaald.

Voorziening riool ex artikel 44 lid 2 BBV
De rioolvoorziening is verwerkt op basis van nominale waarde en met inachtneming van artikel 44, lid 2 BBV. Vanuit het GRP is er geen inzicht in de wijze waarop het riooltarief is opgebouwd en is een
voorziening op basis van artikel 44, lid 1 BBV niet mogelijk.

Voorziening geldlening Steinerbos BV

In 2015 heeft Steinetbos BV een beroep moeten doen op de gemeente (op grond van de gesloten
exploitatieovereenkomst) tot aanzuivering van het financieel tekort 2015 met een bedrag van
  € 140.000. Ter hoogte van datzelfde bedrag is een voorziening gevormd.

Voorziening APPA (oud) wethouders:
De toekomstige pensioenrechten van de (oud) wethouders is bij Wet geregeld in de Wet APPA (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers). Voor het realiseren van de verplichting ten aanzien van de verstreken diensttijd van de actieve wethouders, de oud-wethouders met wachtgeld en de oud-wethouders zonder wachtgeld, is deze voorziening gevormd.

Voorziening wachtgeldverplichtingen personeel:
In verband met betalingen van toekomstige wachtgeldverplichtingen voor personeel is deze voorziening ingesteld.

Voorziening boventallige medewerkers
In verband met de betaling van de maandelijkse loonkosten voor boventallige medewerkers is deze  
voorziening in 2015 gevormd.

Voorziening uitkeringen gewezen wethouders:
In 2014 is deze voorziening gevormd in verband met betalingen van te verwachten wachtgelduitkeringen aan gewezen wethouders in de periode 2015 t/m 2026. om de jaarlijkse schommelingen in de uitkeringen aan gewezen wethouders te egaliseren.

Diverse voorzieningen dubieuze vorderingen:

De toevoeging is gebaseerd op een inschatting van de oninbaarheid. Bedragen worden onttrokken zodra een debiteur daadwerkelijk oninbaar wordt verklaard.

Reserves en voorzieningen meerjarig

Verloop reserves

Stand 
1-jan
2017

Storting

2017

Onttrekking

2017

Stand
31-dec
2017

Storting

2018

Onttrekking

2018

Stand
31-dec
2018

Storting

2019

Onttrekking

2019

Stand
31-dec
2019

Storting

2020

Onttrekking

2020

Stand
31-dec
2020

Storting

2021

Onttrekking

2021

Stand
31-dec
2021

Programma: Een samenleving met sociale vitale kernen

Reserve archeologisch museum

131

0

8

123

0

8

116

0

8

108

0

8

100

0

8

92

Reserve uitbreiding sporthal Stein

204

0

20

184

0

20

163

0

20

143

0

20

123

0

20

102

Reserve Maaslandcentrum

195

0

20

176

0

20

156

0

20

137

0

20

117

0

20

98

Reserve sociaal domein

6.186

2.165

4.245

4.106

1.866

2.876

3.096

1.806

2.268

2.634

1.908

2.481

2.060

1.930

2.476

1.514

Programma: Een gemeente met een aantrekkelijke woon- en leefomgeving

Reserve knelpunten gemeentelijke huisvesting

363

1.107

41

1.429

0

41

1.389

0

41

1.348

0

41

1.307

0

41

1.267

Reserve afk. geld. steun woonw. standpl.

4

0

4

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve nieuwbouw IKC de Triviant

368

0

68

300

0

68

233

0

26

207

0

26

182

0

26

156

Reserve Mergelakker

202

0

17

185

0

17

168

0

17

152

0

17

135

0

17

118

Reserve egalisatie afval

1.047

0

193

854

0

196

658

0

0

658

0

0

658

0

0

658

Reserve MFC Stein

245

0

7

238

0

7

231

0

7

224

0

7

218

0

7

211

Reserve MFC Regiofonds 

290

0

0

290

0

0

290

0

0

290

0

0

290

0

0

290

Reserve stationsomgeving

1.000

0

0

1.000

0

0

1.000

0

0

1.000

0

0

1.000

0

0

1.000

Reserve bouwgrondexploitaties (BGE)

311

0

113

198

0

132

66

0

65

1

0

0

1

0

0

1

Programma: Bereikbare en bedrijvige gemeente

Reserve fietsbrug Meers

990

0

40

950

0

75

875

0

0

875

0

0

875

0

0

875

Programma: Samenleving trots en bewust van eigen kwaliteit

Reserve bijdrage LED

305

0

76

229

0

76

154

0

76

78

0

76

3

0

0

3

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene reserve

2.647

1.252

2.823

1.076

155

313

918

0

28

890

0

28

862

0

28

835

Reserve verkoopopbrengst Essent

14.889

0

0

14.889

0

0

14.889

0

0

14.889

0

0

14.889

0

0

14.889

Reserve krimp

1.597

96

412

1.281

48

397

932

48

147

833

48

119

763

0

0

763

Reserve incidentele investeringen 

1.562

0

148

1.414

0

135

1.279

0

126

1.153

0

95

1.058

0

77

981

Totaal

32.536

4.620

8.233

28.923

2.070

4.379

26.613

1.854

2.847

25.620

1.956

2.936

24.640

1.930

2.718

23.852

 

Verloop voorzieningen

Stand 
1-jan
2017

Storting

2017

Onttrekking

2017

Stand
31-dec
2017

Storting

2018

Onttrekking

2018

Stand
31-dec
2018

Storting

2019

Onttrekking

2019

Stand
31-dec
2019

Storting

2020

Onttrekking

2020

Stand
31-dec
2020

Storting

2021

Onttrekking

2021

Stand
31-dec
2021

Programma: Een samenleving met sociale vitale kernen

Voorziening groot onderhoud  gem huizen en fanfarezalen

132

31

7

157

31

4

184

31

16

200

31

144

87

31

86

33

Voorziening (groot) bouwkundig onderhoud BOP

863

404

565

701

404

323

782

404

343

843

404

464

783

404

622

564

Voorziening groot sporttechnisch onderhoud

198

74

97

175

74

103

147

74

60

162

74

135

100

74

65

110

Voorziening kleine monumenten

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2

Voorziening onderhoud buitenkant scholen

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2

Programma: Een gemeente met een aantrekkelijke woon- en leefomgeving

Voorzieningen dubieuze vorderingen woonwagenbewoners

4

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Voorzieningen verwachte verliezen  gondexploitaties

204

0

204

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Voorziening groot onderhoud wegen

248

532

703

77

532

513

96

532

552

76

532

601

7

532

419

120

Voorziening onderh. Kunstwerk en viaduct.

120

31

24

127

31

5

153

31

22

163

31

20

174

31

20

185

Voorziening planschades

16

0

0

16

0

0

16

0

0

16

0

0

16

0

0

16

Voorziening riool (cf art 44 lid 2 BBV)

649

414

484

579

0

414

165

0

0

165

0

0

165

0

0

165

Programma: Bereikbare en bedrijvige gemeente

Voorziening Geldlening Steinerbos BV

240

0

0

240

0

0

240

0

0

240

0

0

240

0

0

240

Programma: Samenleving trots en bewust van eigen kwaliteit

Voorziening pensioenvoorziening (oud) wethouders

1.238

75

40

1.273

75

41

1.307

75

41

1.341

75

41

1.375

75

41

1.409

Voorziening wachtgeldverplichtingen

82

0

58

24

0

10

14

0

10

4

0

4

0

0

0

0

Voorziening boventallige medewerkers

247

0

140

107

0

52

55

0

55

0

0

0

0

0

0

0

Voorziening wethouderuitkeringen

740

0

177

563

0

95

467

0

62

405

0

62

343

0

62

280

Algemene dekkingsmiddelen

Voorziening dubieuze debiteuren

53

16

0

70

0

0

70

0

0

70

0

0

70

0

0

70

Voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken

853

32

32

853

32

32

853

32

32

853

32

32

853

32

32

853

Voorziening vordering verkoop vennootschap 

42

0

0

42

0

0

42

0

0

42

0

0

42

0

0

42

Totaal

5.932

1.610

2.535

5.007

1.179

1.591

4.595

1.179

1.192

4.583

1.179

1.504

4.259

1.179

1.347

4.091