Bijlage V Lijst van afkortingen

A

ABWZ   Algemene wet bijzondere ziektekosten
AJZ   Algemene juridische zaken
APV   Algemene plaatselijke verordening
CC   Concerncontroller

B

BAG   Basisregistraties Adressen en Gebouwen
BBP   Bruto binnenlands product
BBV   Besluit begroting en verantwoording
Bbz   Besluit bijstandsverlening zelfstandigen
BCF   BTW compensatiefonds
Berap   Bestuursrapportage

Wet BIBOB   Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur   

BLG   Bouwfonds Limburgse Gemeenten
BMO   Bedrijfs- en management ondersteuning
BNG   Bank Nederlandse gemeenten
BOA   Buitengewoon opsporingsambtenaar
BOP   Bouwkundig onderhoudsplan
BORA   Beheer openbare ruimte en accommodaties
BOS   Buurt onderwijs en sport
BRW   Brandweer

C

CAK   Centraal administratie kantoor
CIZ   Centrum Indicatiestelling zorg
CJG   Centrum voor Jeugd en Gezin

D

DMS   Document management systeem
DOP   Dorpsontwikkelingsplan
DVC   Dienstverlening Centraal

E

ECB    Europese centrale bank
EGEM   Electronische Gemeente
Eris   Eigendom registratie en informatie systeem
EMU   Economische en monetaire unie
ESF   Europees Sociaal Fonds

F

FD   Facilitaire dienstverlening
FIDO   Wet financiering decentrale overheid

G

GBA   Gemeentelijke basis administratie
GGA   Gebiedsgerichte aanpak
GGD    Geneeskundige gezondheidsdienst
GIS   Geografisch Informatie Systeem
GRP   Gemeentelijk rioleringsplan

I

ICT   Informatie en communicatietechnologie
IGOM   Intergemeentelijk overleg voor mobiliteitsvraagstukken
IHP   Integraal huisvestingsplan voor schoolgebouwen in Stein
IKL   Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg
IMD   Intergemeentelijke milieu dienst

IOAW   Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte Werkeloze
  Werknemers
IOAZ   Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
  zelfstandigen

ISD   Intergemeentelijke sociale dienst

J

JIT   Jeugd interventie team
JPP   Jeugd preventie platform

K

KRW   Kaderrichtlijn Water
KTO   Klant  Tevredenheids Onderzoek

M

MFC   Multifunctioneel centrum
MISA   Multifunctionele invulling sportaccommodaties
MRB   Maatschappelijk ruimtelijk beleid
Mia   Maatschappelijke ondersteuning Informatie en Advies

N

NVVB   Nederlandse vereniging voor Burgerzaken

O

OZB   Onroerende zaak belasting

P

P&C   Planning en control
PIW   Partners in Welzijn
PB   Projectenbureau
PGB   Persoonsgebonden budget
PPS   Publiek private samenwerking
PuZa   Publiekszaken

R

RBL   Regionaal Bureau Leerplicht westelijke Mijnstreek
RMC   Regionale Meld- en Coordinatiefunctie voortijdig schoolverlaten
RO   Ruimtelijke Ordening

S

SJAR   Steinse Jongeren Advies Raad
SLOK   Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven
SMART   Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden
SOP   Sporttechnische onderhoudsplanning

V

VNG   Vereniging van Nederlandse gemeenten
VH&H   Vergunningverlening, handhaving en heffingen
VROM   Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer
VVE   Vroeg- en voorschoolse educatie

W

Wamz   Wet op archeologische monumentenzorg
Wabo   Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WEB   Wet Educatie en Beroepsonderwijs
W&I   Werk en inkomen
Wcpv   Wet collectieve preventie volksgezondheid
WGA   Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
WGR   Wet gemeenschappelijke regeling
WKPB   Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen
WMO   Wet maatschappelijke ondersteuning
WOZ   Waardering onroerende zaken
WPG   Wet publieke gezondheid
WSC   Wet op het Specifiek Cultuurbeleid (WSC)
WSW   Wet sociale werkvoorziening
WVG   Wet voorziening gehandicapten
WWB   Wet werk en bijstand

Z

Zvw   Zorgverzekeringswet