Geprognosticeerde balans

Omschrijving   (bedragen x € 1.000)

Realisatie
31-12-16

Begroting
31-12-17

Begroting
31-12-18

Begroting
31-12-19

Begroting
31-12-20

Begroting
31-12-21

Immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

- Afschrijvingen

0

0

0

0

0

- Investeringen

0

0

0

0

0

Materiële vaste activa

73.555

79.375

91.552

94.230

96.067

94.076

- Afschrijvingen

2.772

3.096

3.465

3.713

3.846

- Investeringen

8.592

15.273

6.143

5.550

1.855

Financiële vaste activa

12.008

11.685

10.264

9.896

9.544

9.203

Leningen woningbouwcorporaties

5.859

5.477

5.084

4.769

4.446

4.116

Overige langlopende leningen

229

341

439

430

415

408

Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar

4.208

4.208

4.208

4.208

4.208

4.208

Bijdrage activa derden

176

123

73

29

15

11

Leningen aan deelneming

1.076

1.076

0

0

0

0

Kapitaalverstekkingen aan deelnemingen

460

460

460

460

460

460

Totaal vaste activa

85.563

91.060

101.816

104.126

105.611

103.279

Vlottende activa:

7.466

8.881

8.881

8.881

8.881

8.881

- Voorraden

-1.413

2

2

2

2

2

- Vorderingen

5.681

5.681

5.681

5.681

5.681

5.681

- Liquide middelen

61

61

61

61

61

61

- Overlopende activa

3.137

3.137

3.137

3.137

3.137

3.137

Totaal vlottende activa

7.466

8.881

8.881

8.881

8.881

8.881

Totale activa

93.029

99.941

110.697

113.007

114.492

112.160

Omschrijving   (bedragen x € 1.000)

Realisatie
31-12-16

Begroting
31-12-17

Begroting
31-12-18

Begroting
31-12-19

Begroting
31-12-20

Begroting
31-12-21

Eigen vermogen

32.535

29.248

26.973

26.248

25.440

24.786

- Algemene reserve

17.830

15.852

15.890

15.828

16.070

16.216

- Bestemmingsreserves

14.999

13.068

11.052

10.150

9.196

8.434

- Resultaat ná bestemming

-294

328

31

270

174

136

Voorzieningen

4.535

3.801

3.388

3.374

3.050

2.882

- toevoegingen aan voorzieningen

1.561

1.147

1.147

1.147

1.147

- onttrekkingen aan voorzieningen

2.295

1.560

1.161

1.471

1.315

Vaste schulden mert een rentetypische looptijd > 1 jaar

44.090

53.043

66.487

69.536

72.153

70.643

- Onderhandse leningen

44.008

52.961

66.405

69.454

72.071

70.561

- Door derden belegde gelden

30

30

30

30

30

30

- Waarborgsommen

52

52

52

52

52

52

Totaal vaste passiva

81.160

86.092

96.848

99.158

100.643

98.311

Vlottende passiva:

Vlottende schulden mert een rentetypische looptijd < 1 jaar

7.779

9.759

9.759

9.759

9.759

9.759

- Kasgeldleningen

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

- Banksaldi

3.422

3.411

3.411

3.411

3.411

3.411

- Overige schulden

4.357

4.348

4.348

4.348

4.348

4.348

Overlopende passiva

4.090

4.090

4.090

4.090

4.090

4.090

Totaal vlottende passiva

11.869

13.849

13.849

13.849

13.849

13.849

Totaal passiva

93.029

99.941

110.697

113.007

114.492

112.160